مدیران
بی نام
  • نام: بی نام
  • مدرک تحصیلی: تحصیلات و دانشگاه
  • سابقه خدمت: ...سال
  • شغل سازمانی: مدیر هماهنگی 

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 190

    دانشگاه محل تحصیل: