مدیران
سید مصطفی غفوری
  • نام: سید مصطفی غفوری
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد
  • سابقه خدمت: 17 سال
  • شغل سازمانی: مدیر هماهنگی 

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 190

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد