مدیران
بی نام
  • نام: بی نام
  • مدرک تحصیلی: دانشگاه و مدرک
  • سابقه خدمت: ......سال
  • شغل سازمانی : سرپرست اداری

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی : 122

    دانشگاه محل تحصیل: