مدیران
حمید رضا ابراهیمی براز
  • نام: حمید رضا ابراهیمی براز
  • مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی - Karnatak University - India
  • سابقه خدمت: 29 سال
  • شغل سازمانی : سرپرست اداری

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی : 122

    دانشگاه محل تحصیل: Karnatak University