مدیران
علی اصغر سید پور
  • نام: علی اصغر سید پور
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • سابقه خدمت: 13 سال
  • شغل سازمانی: مدیر مالی

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 110

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد