پرسش های متداول

خمیرمایه نانوایی یکی از صدها گونه مخمر شناسایی شده است که با عنوان علمی Saccharomayces Cerevisiae شناخته می­شود.

مشاهده بیشتر