کارخانه

 

 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894  

  صندوق پستی: 111-93615     دفتر مدیریت: 103            دبیرخانه: 125     
 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:0514612424
   
 • ایمیل: [email protected]
دفتر مشهد
 •  
  آدرس:

  مشهد مقدس - بلوار جانباز - برج اداری پاژ 2 - طبقه یازدهم - واحد شماره 1112 

 •  
  کدپستی:9364166894
 •  
  تلفن: 05137057490
 • ایمیل: [email protected]
امور مالی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:05146124284
 •  مدیرمالی(علی اصغر سیدپور طرقی): 113 
 •  رئیس حسابداری(سید علی منتظری): 115   
 •  صندوق: 114
 • ایمیل: [email protected]
امور بازرگانی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
 •  
 •   مدیر بازرگانی(عباس زنگنه): 140                
 •  بازرایابی و فروش داخلی(مهدی فخریه ):  141
 •  بازرایابی و فروش داخلی(-):  142
 •  
 •   فروش/ خرید خارجی: 143 
 •  
 •  
 •  تدارکات داخلی: 146 / 147 / 148

 • ایمیل: [email protected]
امور اداری
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر برنامه ریزی و تحول سازمانی(سید مصطفی حسینی): 122     

 

فناوری اطلاعات: 202

 

کارگزینی: 124

 

دبیرخانه: 125

 

امور فنی
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر فنی(مهندس سید محمد رضوی): 150       
رئیس فنی(-): 151      

 

اتوماسیون: 152
امور تولید
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر تولید(مهندس جعفرقلی جعفری): 165                             

 

سرپرست تحقیق و توسعه(مهندس محسن پرهیزکار): 183  
امور آزمایشگاه
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر آزمایشگاه و مسئول فنی(مهندس علی صبوحی): 180   

 

کارشناس آزمایشگاه(سرکار خانم مهندس یزدانجو): 180
 
امور کنترل و تضمین کیفیت
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر کنترل کیفیت(سرکار خانم مهندس شاهنده): 185      
 
امور طرح و برنامه
 •  
  آدرس:

  کیلومتر 67 جاده مشهد قوچان - شرکت خمیرمایه رضوی

 •  
  کدپستی:

  9364166894

 •  
  تلفن: 05146126622
 •  
  فکس:051461284   
مدیر طرح و برنامه(سید علی حسینیون): 256   

 

رئیس برنامه ریزی و انبارها (اکبریان محمد رضا): 257