رضوی

برند رضوی سرمایه ای ملی معنوی است که باید حفاظت از آن در عرصه ملی و بین المللی بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.این برند به واسطه انتساب به آستان قدس رضوی نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرزهای جهان اسلام بیشتر معرفی شود.براین اساس لازم است برای برند ارزشمندی هم چون رضوی مدیریت یکپارچه ای ایجاد شود تا از حقوق آن صیانت گردد.

 

سامانه مدیریت برند رضوی

 

رضوی