نمایندگی ها
Shafigh Zarab ltd
نام استان/کشور:

India


نام شهر:

 •  
  آدرس:

  افغانستان - کابل - منداوی - داوی مارکت

 • کدپستی:
 •  
  تلفن: 051- 46126622
 •  
 • واحد بازرگانی خارجی: داخلی  143
 •  
 • کارشناس بازرگانی خارجی: آقای علیپور 09158157248
 •  
  فکس:051- 46124284
 • ایمیل: [email protected]
 •  

 

هندوستان

 Shafigh Zarab ltd