استراتژی های شرکت

 • استراتژی های توسعه 

(Development Plans)

 

 • توسعه محصولات با ارزش افزوده
 • بازطراحی و استقرار فرآیندهای توسعه محصول
 • برقراری ارتباط سیستماتیک با شرکت ها، سازمان ها و متخصص ها در واحدهای مختلف
 • برقراری رابطه دائمی و سیستماتیک با شرکت های خارجی
 • توسعه ظرفیت تولید
 • افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی فرآیندها با روش های مدیریت کیفیت شش سیگما
 • تحول در مدیریت منابع انسانی
 • ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی
 • به روز رسانی نقشه فرآیندها کسب و کاری
 • ارتقای سیستم های اطلاعاتی شرکت در دو سطح
 • حرکت رو به عقب درباره تامین ملاس به صورت مشارکت یا ادغام
 • تاکید بر توانمندسازی سیستم های داخلی نمایندگان فروش
 • ایجاد برنامه جامع ارتباطات بازاریابی
 • تمرکز بر حفظ محیط زیست به عنوان فرهنگ سازمانی
 

 • اولویت بندی استراتژی های شرکت جهت توسعه

(Prioritizing company strategies)

 

 1.  تحول در مدیریت منابع انسانی
 2.  ارتقای سیستم های اطلاعاتی شرکت در دو سطح
 3.  به روز رسانی نقشه فرآیندها کسب و کاری
 4.  توسعه ظرفیت تولید
 5. افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی فرآیندها با روش های مدیریت کیفیت شش سیگما
 6. برقراری ارتباط سیستماتیک با شرکت ها، سازمان ها و متخصص ها در واحدهای مختلف
 7. باز طراحی و استقرار فرآیندهای توسعه محصول
 8.  برقراری رابطه دائمی و سیستماتیک با شرکت های خارجی
 9.  توسعه محصولات با ارزش افزوده
 10. ایجاد توازن در بازارهای داخلی و خارجی
 11.  ایجاد برنامه جامع ارتباطات بازاریابی
 12.  تاکید بر توانمندسازی سیستم های داخلی نمایندگان فروش
 13.  حرکت رو به عقب درباره تامین ملاس به صورت مشارکت یا ادغام
 14. تمرکز بر حفظ محیط زیست به عنوان فرهنگ سازمانی
 

استراتژی های شرکت