بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی

بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل

access_time ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر
remove_red_eye 57بازدید
بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی

بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضویبازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضویبازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضویبازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضویبازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی

بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس به اتفاق مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی

کهن

کارشناس