اهداف کلان

ارائه محصولات نوآورانه جدید و تبدیل حداقل ده درصد ظرفیت تولید به محصولات جدید در پنج سال آینده

ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی جمع آوری یکپارچه اطلاعات و تحلیل عملکرد فرآیندهای کسب و کاری

بازطراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با تاکید بر ارزیابی عملکرد نظامند، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش ها، همکاری تیمی، خلاقیت و نوآوری.

ایجاد روابط سازنده با شرکت ها، موسسات، متخصصین داخلی و خارجی در زمینه های بهبود کیفیت محصولات، توسعه محصولات جدید، توسعه

توسعه ظرفیت تولید به مقدار 1500 تن

مدیریت دانش تمام فرآیندهای و فعالیت های شرکت به منظور افزایش سرعت انتقال دانش، توسعه دانش های جدید و کاهش اتلاف ها، ضایعات و توقف ها.

رساندن صادرات به 50 درصد ظرفیت فعلی تولیدی شرکت

ثبات و افزایش متوسط کیفیت محصول خمیرمایه به اکتیویته بالاتر از 1350

ایجاد بازارهای بالقوه در داخل و خارج کشور به میزان سی درصد ظرفیت که در هنگام بروز بحران به سرعت جایگزین شوند.

تنوع بخشی به مشتریان داخلی و خارجی

رساندن آلایندگی محیط زیست کارخانه به سطح استانداردهای ملی و بین المللی

 

اهداف کلان