مسئولیت های اجتماعی

ما در خمیرمایه رضوی متعهدیم كه نگاهی سبز به جامعه پیرامون خود و محیط های انسانی و طبیعی داشته و با به كار گيري روش هاي مناسب تولید و توزیع و توجه به اصل بهبود مستمر، مشاركتی موثر در توسعه پايدار ایران اسلامی داشته و در راستای حفظ محیط زیست و تقویت فرهنگ آن در جامعه تلاش می نماییم

مسئولیت های اجتماعی