مدیران
عباس زنگنه اسد آبادی
  • نام: عباس زنگنه اسد آبادی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • سابقه خدمت: 11 سال
  • شغل سازمانی: مدیر بازرگانی

    شماره تماس: 46126622

    داخلی:140

    دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه آزاد واحد قوچان