مدیران
سید هادی حسینی نژاد
  • نام: سید هادی حسینی نژاد
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه خدمت: 24
  • شغل سازمانی: مدیر بازرگانی

    شماره تماس: 46126622

    داخلی:140

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی