مدیران
بی نام
  • نام: بی نام
  • مدرک تحصیلی:
  • سابقه خدمت:
  • شغل سازمانی: مدیر کنترل کیفیت

    شماره تماس: 05146126622

    داخلی: 185

    دانشگاه محل تحصیل: