ارزش های سازمانی

پیش از بیان ارزش ها تعریف ارزش ها بیان می شود. منظور از ارزش ها، رفتارهای دائمی است که همه کارکنان شرکت باید انجام دهند تا ماموریت و چشم انداز محقق شود.

 

شرکت را شیشه ای کنید: تمامی فرآیندها را برای ذینفعان مرتبط با آن فرآیند چنان شفاف کنید تا نیاز به ارتباط های رو در رو به کمترین حد ممکن برسد.

 

پیشگیری: تمام کارکنان شرکت در هر سطحی نباید اجازه دهند مشکلات و بحرانی هایی که قابل پیشگیری است به وجود بیاید.

 

جلوگیری از اتلاف و توقفات: بی رحمانه جلوی اتلاف منابع و توقفاتی که قابل پیشگیری است را بگیرید.

 

خاطره انگیز کردن هر نوع ارتباط: هر نوع برخورد و رابطه ای با مشتری و سایر ذینفعان را خاطره انگیز کنید.

 

آهنرربا ایده باشید: مانند یک آهنرربا ایده های جدید را جذب کنید و آنها را تبدیل به پیشنهادهای قابل اجرا کنید.

 

سایر نقش های خودتان را به خوبی انجام دهید: تمام کارکنان نقش های دیگری مانند نقش والدی، فرزندی، شهروندی و ... دارند که باید به بهترین نحو انجام دهند و با نقش خودشان در شرکت تعادل ایجاد کنند.

 

انتقال تجربه: تجربیات خودتان را مستند کنید و با وسواس به کارکنان مرتبط فعلی و کارکنان آینده منتقل کنید.

 

به همه فعالیت ها و فرآیندها از دریچه HSE نگاه کنید: HSE یک واحد نیست بلکه نگرشی است که پیش نیاز انجام هر نوع فعالیت و فرآیندی در شرکت است.

 

ارزش های سازمانی