مدیران
جعفرقلی جعفری
  • نام: جعفرقلی جعفری
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران / کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه آزاد واحد قوچان.
  • سابقه خدمت: 20 سال
  • شغل سازمانی : مدیر تولید

    تلفن تماس: 05146126622

    داخلی: 165

    دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران